POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ
Statut

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

  Cele działania Polskiej Federacji Motoryzacji są następujące:
 1. Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych związanych z motoryzacją.
 2. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie rozwoju wszystkich gałęzi motoryzacji i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania i wykorzystania w gospodarce motoryzacyjnej.
 3. Propagowanie, wspieranie i rozwój turystyki motoryzacyjnej i krajoznawstwa oraz infrastruktury związanej z turystyką motoryzacyjną
 4. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku i rekreacji osób związanych z motoryzacją.
 5. Wspieranie użytkowników motoryzacji w korzystaniu z dobrodziejstw motoryzacji i infrastruktury motoryzacyjnej.
 6. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie: rozwoju nauki, techniki, innowacji, gospodarki, edukacji i kultury związanych z motoryzacją.
 7. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć związanych z obsługą motoryzacji.
 8. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć związanych z działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości związanej z motoryzacją.
 9. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć związanych z przeciwdziałaniem ujemnym skutkom motoryzacji oraz ochroną środowiska.
 10. Pomoc prawna, medyczna, psychologiczna i rehabilitacyjna uczestnikom kolizji i wypadków drogowych.
 11. Doskonalenie i rozwój wyczynowych technik jazdy samochodem.
 12. Propagowanie bezpieczeństwa w rajdach i wyścigach samochodowych.
 13. Wdrażanie elementów wyczynowych technik jazdy samochodem jako podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 14. Propagowanie rozwoju technik motoryzacyjnych.
 15. Propagowanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn za kierownicą pojazdu.
 16. Propagowanie ekologicznego sposobu jazdy samochodem.
 17. Propagowanie działalności mającej na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.
 18. Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 19. Rozwijanie i promowanie sportów samochodowych, jako elementów kształtujących umiejętności kierowców.
 20. Podnoszenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych i kultury jazdy kierowców.
 21. Wyrównywanie szans dla osób niepełnosprawnych w sportach motorowych i w ruchu drogowym.
 22. Integrowanie środowiska sympatyków motoryzacji.
 23. Wychowanie komunikacyjne młodzieży i dzieci.
 24. Nawiązywanie i rozwój kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.


  Polska Federacja Motoryzacji realizuje swoje cele i założenia poprzez:
 1. Reprezentowanie Polskiej Federacji Motoryzacji wobec władz państwowych, organów administracji rządowej i samorządowej, korporacji i organizacji pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków.
 2. Współpracę i realizowanie zadań zleconych przez organy administracji rządowej lub organy samorządu terytorialnego i ich agendy.
 3. Prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa na rzecz przedsiębiorstw instytucji i innych podmiotów oraz osób fizycznych.
 4. Promowanie tworzenia nowych miejsc pracy w branży motoryzacyjnej.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia i doskonalenia kadr.
 6. Nadawanie specjalizacji i stopni specjalizacji.
 7. Prowadzenie działalności oświatowej na rzecz młodzieży i dorosłych w tym dzieci i seniorów.
 8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami oraz organizacjami gospodarczymi, naukowymi i technicznymi instytucjami, przedsiębiorstwami, szkołami, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, samorządami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, promocji wynalazczości, przedsiębiorczości i innowacyjności, oraz w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 9. Działalność wydawniczą i informacyjną, organizowanie wymiany informacji z dziedziny motoryzacji, turystyki motoryzacyjnej i krajoznawstwa, organizacji i zarządzania przez wydawanie publikacji, książek, biuletynów, organizowanie wystaw i przeglądów.
 10. Wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych oraz innych wydawnictw o charakterze naukowo-technicznym i edukacyjnym powiązanych z motoryzacją.
 11. Sprawowanie opieki nad zabytkami techniki i kultury motoryzacyjnej.
 12. Inicjowanie i organizowanie dobrowolnej certyfikacji wyrobów, usług i osób znakiem Polskiej Federacji Motoryzacji.
 13. Inicjowanie i organizowanie dobrowolnego certyfikowania przedsięwzięć związanych z obsługą motoryzacji i turystyką motoryzacyjną znakiem Polskiej Federacji Motoryzacji.
 14. Organizację wystaw i spotkań promujących motoryzację i gospodarkę motoryzacyjną.
 15. Współpracę i organizowanie przedsięwzięć w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku i rekreacji osób związanych z motoryzacją.
 16. Organizowanie niezbędnej pomoc prawnej, medycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej dla uczestników kolizji i wypadków drogowych.
 17. Organizowanie i prowadzenie treningów i szkoleń oraz paneli dyskusyjnych z wyczynowych technik jazdy samochodem.
 18. Współpracę z klubami organizującymi zawody w sporcie motorowym.
 19. Promowanie właściwych ustawień tras i torów jazdy samochodów, w zawodach sportowych, wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo zawodników i kibiców.
 20. Wdrażanie zasad wyczynowych technik jazdy samochodem jako podstawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (tzn. jeżeli można nauczyć posługiwać się samochodem w sposób ekstremalny-wyczynowy - na przeznaczonym do tego celu terenie i wg określonego programu treningowego–szkoleniowego - to kierowanie samochodem wg przepisów ruchu drogowego stanie się, bardzo bezpieczne i bezwypadkowe).
 21. Panele dyskusyjne , szkolenia i treningi – wpływ sposobu kierowania pojazdem silnikowym na zużycie paliwa i podzespołów.
 22. Popularyzacja prawidłowych zachowań kierowców w dużym natężeniu ruchu (włączanie się do ruchu na suwak, jazda w korku, skrzyżowania, światła, stres itp.).
 23. Promowanie wśród kierowców kultury jazdy w ruchu autostradowym, dostosowanej do warunków Unii Europejskiej.
 24. Panele dyskusyjne na temat psychiki kierowcy w różnych zdarzeniach na drodze.
 25. Porady psychologiczne dla osób poszkodowanych w wypadkach.
 26. Badania nad możliwościami kierowania samochodem w zależności od parametrów zadanych.
 27. Badania nad wpływem zjawisk naturalnych na zdolność-możliwość prowadzenia samochodu.
 28. Badania nad wpływem zmian konstrukcyjnych samochodu, na możliwości jego prowadzenia.
 29. Badania i testy samochodów, dla producentów, dealerów i użytkowników samochodów w ruchu ulicznym i symulowanym.
 30. Badania i testy pojazdów i ich podzespołów w rajdach i wyścigach samochodowych.
 31. Współpraca z biurami konstrukcyjnymi producentów samochodów.
 32. Współpraca z producentami paliw i olejów samochodowych.
 33. Opiniowanie dla Ministerstwa Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawach związanych z motoryzacją.
 34. Opiniowanie na temat profilowania zakrętów dróg , ustawienia studzienek kanalizacyjnych oraz oznaczeń poziomych i pionowych w miejscach niebezpiecznych.
 35. Promowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 36. Współpracę z władzami i wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 37. Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych zainteresowanych rozwojem i propagowaniem motoryzacji.
 38. Organizację imprez mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kultury jazdy.
 39. Organizację zawodów i rajdów w sporcie motorowym.
 40. Przeprowadzanie szkoleń podstawowych i rozszerzonych, doskonalących w dziedzinie kierowania pojazdami.
 41. Organizowanie spotkań oraz wydarzeń mających na celu propagowanie i rozwój Polskiej Federacji Motoryzacji.
 42. Uczestniczenie w spotkaniach , wydarzeniach mogących przyczynić się do propagowania i rozwoju Polskiej Federacji Motoryzacji.
 43. Nawiązywanie kontaktów służących rozwojowi działalności statutowej Polskiej Federacji Motoryzacji.
 44. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz ochronę środowiska.